Research Ethics & Politics

Det oppstår alltid etiske dilemma i forskning. Forskere innen feltet globale samfunnsutfordringer arbeider ofte innen komplekse maktforhold og fokus i forskningen er ofte sensitive eller kontroversielle tema.

Hvilke etiske dilemma og politiske utfordringer møter forskere når de studerer politisk og kulturelt omstridte eller sensitive tema? Hvor går grensen mellom å være forsker eller aktivist, og er det alltid klart hvor denne grensen går? Når spiller forskerens politiske overbevisning en rolle? Hvilke utfordringer oppstår når en forsker ­ eller samarbeider med forskere ­ i totalitære regimer eller stater med hyppige brudd på menneskrerettighetene? 

I denne serien vil vi løfte frem en rekke ulike problemstillinger knyttet til forskningsetikk og politikk i feltet globale samfunnsutfordringer. Vi inviterer både etablerte og unge forskere, samt studenter i feltet til å delta som panel og publikum. Kom gjerne med innspill til tema og innledere.